Gjennom årene har Lectus´s leder, Oddbjørn Sve, vært engasjert i både forskjellige bedrifter og foreninger. Her kommer et utvalg av referanser.

Euroskolen

Jeg har hatt et nært samarbeid med Oddbjørn som styreleder i Euroskolen/Agil AS, siden jeg startet som daglig leder i 2005. Oddbjørn etablerer gode rutiner for organisering, løpende budsjettarbeid og økonomisk oppfølging. Han bidrar samtidig aktivt i strategiutviklingen og utvikling av selskapets tjenestetilbud. Oddbjørn har alltid god oversikt over selskapets økonomi, markedssituasjonen og strategiske mulige veivalg. Han bidrar også til en relevant utvikling av selskapets medarbeidere. Jeg opplever Oddbjørn som en inspirerende, lyttende, resultatorientert og systematisk styreleder som samtidig evner å skape trygghet og godt arbeidsmiljø. Dette bidrar til å utvikle en engasjert og trygg ledergruppe som har lykkes med å kombinere gode resultater med sterk vekst over flere år.

Anne Stavelie
Daglig leder Euroskolen

Sonans Gruppen

Jeg ble kjent med Oddbjørn i forbindelse med at Sonans Gruppen kjøpte Euroskolen av han i 2016. Oddbjørn var grunder og eier. Han hadde bygget opp en sterk tiltaksarrangør i Trondheimsregionen, med et solid fotfeste i markedet. Euroskolen hadde under Oddbjørns ledelse  og eierskap hatt en positiv utvikling, og blant annet vunnet store og viktige anbud i Trøndelag og Møre og Romsdal. Euroskolen ble raskt integrert med Sonans Karriere, ikke minst takket være Oddbjørns positive engasjement. Planen var at Oddbjørn skulle jobbe videre og utvikle konsepter og tilbud mot NAV etter oppkjøpet for å styrke selskapets muligheter i fremtidige anbudskonkurranser.  Imidlertid trengte Sonans Karriere / Euroskolen en ny leder, og Oddbjørn tok på kort varsel over som leder for den samlede NAV aktiviteten i Sonans Gruppen og gikk inn i konsernledelsen. Oddbjørn la grunnlaget for fusjonen av Euroskolen og Sonans Karriere, samtidig som en ny ledergruppe ble etablert. Oddbjørn bygget opp anbudsavdelingen som bl.a. vant et stort anbud i Buskerud. Oddbjørn er strategisk med et solid overblikk over helheten; og han er visjonær og ser tydelig hva som skal gjøres fremover. Han samarbeider godt med de rundt seg, motiverer og bygger en god bedriftskultur.

Erik Brandt
Konsernsjef Sonans Gruppen

Virke

Som bransjeansvarlig for arbeidsmarkedsbedriftene som er medlem i Virke har jeg hatt gleden av å samarbeide tett med Oddbjørn gjennom hans verv som styreleder for bransjestyret til Virke Tiltaksarrangører. Som styreleder har han jobbet strukturert, vært godt forberedt til møtene og ledet dem på en rettferdig og tydelig måte slik at alle ble hørt. Oddbjørn satte seg alltid godt inn i sakene som skulle drøftes og var opptatt av å ha mest mulig bakgrunnsinformasjon. Han har ikke vært redd for å ta på seg ekstra oppgaver som blant annet å lede arbeidsgrupper i tillegg til styrevervet. Jeg vil særlig trekke frem hans gode evne til å samle styremedlemmene rundt felles problemstillinger og hans arbeid for å få til felles prosjekter for bransjen.»

Marte Buaas
Seniorrådgiver Virke

Certes Norge AS

Jeg ble første gang kjent med Oddbjørn gjennom hans rolle som vernepliktig major og avsnittsjef. Hans inkluderende lederskap, kompetanse og forståelse for både strategiske, taktiske og operative forhold, gjorde at avdelingen i sum raskt leverte sine kapasiteter på et svært høyt nivå. I dette arbeidet erfarte jeg hans evne til å rekruttere og sette sammen de beste kapasiteter som er målbærende. Ut i fra denne relasjonen så var det naturlig å etablere en forretningsmessig tilknytting og samarbeide tett med Oddbjørn og Euroskolen/Sonans Karriere da jeg etablerte Certes Norge AS/Certes Karriere AS, som arbeider med opplæringstiltak i offentlige virksomheter og næringslivet. I så måte så har Oddbjørn vært en svært god samarbeidspartner, pådriver og tilrettelegger for at mitt selskap sammen med Euroskolen/Sonans Karriere i løpet av 2 år har blitt den 3. største leverandør av denne type opplæringstiltak i Norge. Jeg vil påpeke hans evne til helhetlig strategisk tenkning og hans gjennomføringskraft når det gjelder ledelse av taktiske og operative forhold. Oddbjørns genuine tilnærming til ulike mennesker gjør at han raskt får gjennomslag og aksept – for derigjennom å oppnå de mål han har satt for seg og den virksomheten han leder. Min helhetsvurdering er at Oddbjørn vil være en svært viktig ressurs for enhver organisasjon og virksomhet han er engasjert i.»

Terje Stewart Marriott
Daglig leder og CEO/Partner i Certes Norge AS

Coop Norge SA, avd. Trondheim

Oddbjørn Sve har vært en verdifull samarbeidspartner for Coop Norge logistikk i over 20 år. Samarbeidet startet med Integreringsprogram og Arbeidsmarkedskurs i 1996. Euroskolen gjennomførte programmene med praksisperioder på lagerenheten i Trondheim. Dette samarbeidet pågikk årlig frem til 2010, og vi har i dag mange som fikk sin ansettelse gjennom disse programmene.
I perioden 2000-03 bisto Oddbjørn undertegnede med reorganisering og oppbygging av en ny ledelse på lagerenhetene Grorud og Hamar. Oppgavene var rekruttering og lederutviklingsprogram. Oddbjørn videreførte dette samarbeidet med min etterfølger.
I perioden 2008 – 2010 gjennomførte Oddbjørn interne lederprogram på lagerenheten i Trondheim, samt at vi hadde deltakere på eksterne kurs i regi av Euroskolen.
Etter den tid har vi i flere perioder gjennomført (kompetansekurs +) i IKT for alle ansatte.
Det er noen aktører innen forretnings- og organisasjonsutvikling som evner å utvikle seg i takt med sine oppdragsgivere, og bidrar til både endring og vekst over tid. Oddbjørn er en av disse, og jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid gjennom Lectus.

Jan Ove Wagnildhaug
Disponent Coop Norge SA, avd. Trondheim

Norges Forsvarsforening

I egenskap av generalsekretær i Norges Forsvarsforening har jeg hatt et godt og fruktbart samarbeid med Oddbjørn Sve. Han har vært styremedlem og er i dag visepresident i foreningen og har gjennom mange år bidratt positivt på en rekke områder. For dette er han tildelt Norges Forsvarsforenings Hederstegn. Spesielt kan jeg nevne hans arbeid med å forbedre foreningens økonomiske stilling og de gode resultatene som er oppnådd i den sammenheng. Han har videre vært en verdifull støttespiller i utviklingen av foreningens strategier for kommunikasjonsvirksomhet knyttet til arbeidet med å skape forståelse for nødvendigheten av å ha et fremtidsrettet og sterkt forsvar og en god sivil beredskap. Han har også bidratt positivt i arbeidet med å påvirke det politiske miljøet på Stortinget og ellers, blant annet i møter med politikere og høringer på Stortinget. Oddbjørn Sve er en typisk pådriver. Han er behagelig å samarbeide med og har en utpreget evne til å inspirere andre.

Christian Bugge Hjorth
Generalsekretær i Norges Forsvarsforening

Heimevernet i Trøndelag

Jeg kjenner Oddbjørn fra min tid som sjef for Heimevernet i Trøndelag (2012-2017). Han var sjef for liaisonlaget mitt og hadde ansvaret for å koordinere liaisontjeneste opp mot mine nærmeste samarbeidspartnere både på sivil og militær side, eksempelvis politimester og fylkesmann. Oddbjørn løste oppgavene på en svært tilfredsstillende måte, og evnet å drive denne krevende tjenesten på en måte som bidro til å forsterke det gode samarbeidet mellom beredskaps- og sikkerhetsinstitusjoner i Trøndelag. Viktige bidrag var hans kompetanse på forsvarsforhold, innsikt i samspillet mellom nevnte institusjoner og evnen til å ta de gode og tidsriktige beslutningene.

Ebbe Deraas
Oberst i Hæren, pensjonert